Toimitusehdot

Suomen Opiskelijamuutot Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT
Kuluttajat, yksityistaloudet

1. Sovellettavuus
Näitä ehtoja sovelletaan Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvassa yksityiseen tarkoitukseen tilatussa muuttopalvelussa. Kuluttajaa kutsutaan näissä määräyksissä tilaajaksi. Osapuolta, joka ottaa muuton tehtäväkseen, kutsutaan muuttopalveluyritykseksi. Muuttopalveluyritys on vastuussa näiden määräysten mukaisesti palvelun suorittamisesta
kokonaisuudessaan, vaikka joku toinen osapuoli muuttopalveluyrityksen toimeksiannosta suorittaa palvelun kokonaan tai osittain.

2. Sopimuksen syntyminen
Muuttopalveluyrityksen tulee tarjota asiakkaalleen mahdollisuus tarjouspyynnön tekemiseen yrityksen internetsivujen kautta. Asiakas täyttää tarjouspyyntölomakkeen ja lähettää sen muuttopalveluyritykselle, joka tekee yksilöllisen tarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas tekee tarjouspyynnön puhelimitse tai sähköisesti, muuttopalveluyritys antaa
tarjouksen vastaavalla tavalla. Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja yritys vahvistaa sopimuksen syntymisen.

3. Toimeksiannon kattavuus
Toimeksianto käsittää koti-irtaimiston siirron sovitusta lähtöosoitteesta huoneiston sisältä sovittuun vastaanotto- osoitteeseen huoneiston sisälle sisältäen muuttotavaroiden
lastauksen ajoneuvoon, niiden purkamisen ajoneuvosta ja siirtämisen huoneiston sisälle määräpaikassa. Toimeksiannon kattavuus ja alkamisajankohta ilmenevät tilausvahvistuksesta.
Mikäli ei ole erikseen sovittu, toimeksianto ei pidä sisällään seuraavia palveluita:

1. asuntoon kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten kodinkoneiden
irrotukset/kiinnitykset eikä näiden ja siirrettävien kalusteiden purku/kasaus tai
asennustyöt
2. kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen
3. arvoesineiden, rahan, pankkikirjat, arvopaperit, jalometallit, korut tai muiden näitä
vastaavien arvoesineiden kuljetus
4. kassakaappien, pianojen tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot
5. henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. tulenarat
aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet, aseet ja ammukset
6. eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario)
7. siivouspalvelut
8. lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden muuttaminen
9. muuttolaatikot ja pakkausmateriaali

3.2 Kierrätyspalvelukeskuksena käytämme HSY:n sorttiasemakeskuksia, ilmoittamamme sorttiasemamaksut ovat arvioita. Lopullinen sorttiasemakustannus määräytyy vasta kun sorttiaseman henkilökunta on tehnyt lopullisen arvion.

3.3 Pianojensiirrot hoitaa yhteistyökumppanimme PianoPojat (www.pianopojat.fi), asiakas hoitaa varauksen itse heidän kauttaan. Mainitsemalla ”Opiskelijamuutot” saa pianonkannosta 10% alennuksen.

3.4 Tarjouksen voimassaolo. Tarjouksemme ovat voimassa niin kauan kuin tilaa riittää.

4. Tilaajan velvollisuudet
Tilaajan tulee ilmoittaa kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamiseen:

• muutettavan irtaimiston määrä, asuinpinta-alat sekä varastotilat lähtö- ja
määräpaikoissa
• sisäänajotie ja hissien toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa
• erityisen painavat ja tilaa vievät esineet, kuten piano ja isot kaapit,
• esine tai esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai kuljetusvälineille
• erityisen arvokkaat esineet tai esineryhmät sekä helposti särkyvät esineet
• työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat
• tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviointikäynnin jälkeen
Tilaajan tulee tehdä luettelo erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kuten tauluista ja antiikkiesineistä. Tilaajan tulee antaa kirjallinen arvio näiden esineiden markkina-arvosta. Mikäli tilaaja ei anna muuttopalveluyritykselle etukäteen tässä kohdassa mainittuja tietoja, vastaa tilaaja muuttotavaroille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista sen mukaisesti mitä
mainitaan kohdassa yhdeksän. Mikäli tilaaja ilman muuttopalveluyrityksen kirjallista suostumusta antaa toimitettavaksi kohdassa kolme mainittuja tuotteita, vastaa tilaaja tavarasta toimeksiannon aikana ja on velvollinen korvaamaan muuttopalveluyritykselle kysymyksessä olevan tavaran toimituksen ja sen aikana mahdollisesti aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se johtuu tilaajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vaarallisen tavaran osalta noudatetaan, mitä tiekuljetussopimuslaissa on säädetty

5. Muuttopalveluyrityksen velvollisuudet
Muuttopalveluyrityksen velvollisuus on suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella. Muuttopalveluyrityksen tulee myös asianmukaisella
huolellisuudella ottaa huomioon tilaajan etu. Yrityksellä on salassapitovelvollisuus kaikista tilaajan toimeksiantoon liittyvistä tiedoista, esineistä ja niiden arvoista. Muuttopalveluyritys on vastuussa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain määräysten mukaisesti.
Yrityksellä on tiekuljetussopimuslain mukainen vakuutus kuljetettavaa tavaraa koskevan vastuun varalta (tiekuljetusvakuutus) sekä vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle
aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta (toiminnanvastuuvakuutus). Muuttopalveluyritys antaa tilaajalle neuvoja muuttotavaroiden suojaamisesta ja
pakkaamisesta, jos ne eivät kuulu toimeksiannon sisältöön. Jos tilaaja on tehnyt luettelon erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kohdan neljä mukaisesti, tulee
muuttopalveluyrityksen tarkastaa luetteloidut esineet toimeksiannon alkaessa sekä päättyessä. Mikäli tilaaja on itse suorittanut pakkaamisen, tarkastaa muuttopalveluyritys nämä kollit ja
näkyvissä olevan muuttoirtaimiston ulkoisesti

6. Hinnoitteluperusteet
Muuttopalveluyrityksen palveluiden hinnoitteluperusteet ovat kuluttajan nähtävillä yrityksen kotisivuilla tai kuluttaja voi pyytää ne yritykseltä. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa
olevan arvonlisäveron. Tilausvahvistuksessa määritetään palvelun maksuehdot. Muuttopalveluyritys voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli
mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä.Mikäli tilaaja ei maksa palvelua sopimuksen mukaisesti, on muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa viivästyskorkoa Suomen Pankin kulloinkin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.

6.1
Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta. Minimiveloitusyksikkö on 180 minuuttia. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle toimistoltamme ja päättyy henkilöiden palattua samalle toimistolle.

6.2

Mikäli asiakas valitsee maksutavakasi laskun on Asiakkaalla oltava luottotiedot kunnossa. Luottotiedot tarkistetaan Suomen Opiskelijamuutot Oy:n johdosta. Jos luottotietojentarkistuksessa ilmenee luottohäiriöitä on asiakkaan maksettava tilattu palvelu käteisellä.

7. Toimeksiannon peruuttaminen
Tilaajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin toimeksiannon on määrä alkaa, ei
muuttopalveluyrityksellä ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin. Mikäli toimeksianto perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on yrityksellä
oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus. Mikäli toimeksianto perutaan sen jo alettua, on yrityksellä oikeus korvauksiin
kokonaisuudessaan toimeksiannosta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

8. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus
Muuttopalveluyritys on korvausvelvollinen asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta ja kotiirtaimiston menetyksestä, mikäli muuttopalveluyritys ei pysty osoittamaan että vahinko tai
koti-irtaimiston menetys johtuu sellaisista seikoista tai esteistä, joihin se ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joihin se ei ole pystynyt varautumaan sopimusta tehtäessä ja joiden
seurauksia se ei ole pystynyt välttämään tai muutoin estämään. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus kuljetettavaksi otetun tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu kotimuutossa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen.

Kotimaankuljetuksessa korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.
Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä. Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan,
mikäli muuttopalveluyritys osoittaa, että kuljetettavaksi otetulle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:

1. Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi tilaajan virheellisesti suorittama
pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden
merkitseminen, tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan neljä mukaisen
ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti).

2. Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille
tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet,
lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa).

3. Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, jotka ovat syntyneet vaikka
muuttopalveluyritys on osoittanut riittävää huolellisuutta.

4. Muuttopalveluyritys osoittaa että esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan
esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto tai niiden
alun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen.
Muuttoon kuuluville yksittäisille esineille voidaan ottaa erityinen esinevakuutus
(muuttovakuutus) tilaajan laskuun, jos tilaaja katsoo ettei tiekuljetussopimuslain mukainen
enimmäiskorvaus ole riittävä.

9. Tilaajasta johtuva laiminlyönti
Mikäli on sovittu, että tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta
olennaisessa ajassa, voi muuttopalveluyritys keskeyttää työt kunnes tilaaja on osuutensa hoitanut. Yrityksellä on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat tilaajan
aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei tilaaja pysty osoittamaan että laiminlyönti on tapahtunut muuttopalveluyrityksen taholta. Muuttopalveluyritys voi purkaa sopimuksen, mikäli tilaajasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan korvausvastuu määräytyy kohdan seitsemän mukaisesti.

10. Reklamaatio ja reklamointiajat
Mikäli tilaaja haluaa esittää muuttopalveluyritykselle vaatimuksen, tulee hänen ilmoittaa tästä yritykselle kohtuulliseksi katsotussa ajassa sen jälkeen, kun hän on huomannut tai
hänen olisi tullut huomata vahinko. Tilaajan tulee tarkastaa muuttotavarat ja todentaa mahdolliset kuljetusvahingot kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorituksen jälkeen. Näkyvistä virheistä tai vahingoittumisista tulee ilmoittaa luovutuksen yhteydessä, muista virheistä tai vahingoista pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa. Reklamaatio ja ilmoitus vaatimuksista tulee antaa kirjallisena tai muuten todistettavasti.

11. Erimielisyydet
Mikäli tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä syntyy erimielisyyksiä, tulee ensisijaisesti pyrkiä kahdenkeskiseen sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi tilaaja kääntyä
kuluttajaneuvonnan puoleen. Kuluttajaneuvonnan valtakunnallinen puhelinnumero on 071 873 1901 ja ruotsiksi neuvontaa saa numerosta 071 873 1902.
Mikäli tämänkään jälkeen asiaa ei saada sovituksi tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä, voi tilaaja viedä asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Jos riita saatetaan
tuomioistuimen ratkaistavaksi niin asia käsitellään vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Tilaaja voi kuitenkin esittää vaatimuksensa muuttopalveluyritystä kohtaan
myös oman asuinpaikkansa yleisessä alioikeudessa.

Yritysmuuttojen toimitusehdot lataa tästä

 

Muuttolaatikoiden toimitusehdot

Muuttolaatikoiden toimituksesta peritään sivuilla mainitsema tomitusmaksu ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

Asiakas on vastuussa muuttolaatikoista siitä hetkestä alkaen, kun ne hänelle toimitetaan. Puuttuvista, vaurioituneista ja rikkoutuneista muuttolaatikoista veloitetaan 20€+alv per laatikko.

Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin laatikot on toimitettu päivään, jolloin laatikot haetaan. Minimiveloitus on 7 päivää.

Jos asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin muuttolaatikoihin, pitää asiakkaan ottaa yhteyttä mitä pikimmiten, tai jos jokin/jotkin toimitetuista laatikoista on jo valmiiksi rikkoutunut, on siitä ilmoitettava 1 vuorokauden sisällä toimituksesta.

Jos asiakas huomaa muuton jälkeen, että laatikoissa on vaurioita tai niitä puuttuu, tulee hänen ilmoittaa siitä.

Laatikoita ei saa käyttää niitä turmelevien tavaroiden tai aineiden kuljetukseen tai säilyttämiseen, kuten laastit, maalit, öljyt tai muut vastaavat aineet.

Muuttolaatikoita saa korjata ainoastaan Suomen Opiskelijamuutot Oy

Vuokraajalla ei ole oikeutta ilman Suomen Opiskelijamuutot Oy:n lupaa luovuttaa muuttolaatikoita tai muita vuokrattavia tuotteita kolmannelle osapuolelle.

Mikäli vuokrattuja muuttolaatikoita tai muita vuokrattuja tuotteita ei ole palautettu vuokranantajalle 20 päivän kuluessa sopimuksen purkautumisesta, vuokraajan on suoritettava palauttamattomista tuotteista 20€+alv per muuttolaatikko, ja muista tuotteista uushankintahinta + aiheutuneet vahingot ja kulut.

 

Kuljetusmaksut

Vyöhyke 115€/ajokerta(Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen)
Vyöhyke 220€/ajokerta(Kerava, Klaukkala, Veikkola, Söderkulla)
Vyöhyke 325€/ajokerta(Järvenpää, Nurmijärvi KK, Kirkkonummi, Nikkilä)
Muut alueet(Hinta sopimuksen mukaan)

Asiakaspalautteita

 • Maria S
  EI OLISI VOINUT PAREMMIN SUJUA!!! Pojat hoitivat työnsä tehokkaasti ja antoivat hyviä ohjeita sekä neuvoivat, mitä tehdä todella ystävällisesti! Jos on mahdollista saada samat nuoret miehet seuraavaan muuttoon tammikuun lopussa, olisi kiva mutta uskon että muutkin ovat hyviä…varaan tammikuun muuton, heti kun tiedän päivän. KIITOS VIELÄ KERRAN!
  Maria S
 • Minna H
  Kiitos mukavasta muutosta! Muutto on aika kuluttavaa. On kiva, kun on hyvä kokemus muuttofirman kanssa, asiat sujuu hyvin ja muuttomiehet ovat mukavia.
  Minna H
 • Anna K
  Haluaisin kiittää hyvästä palvelusta tänään, koko toimistomme oli todella tytyväisiä palveluunne. Muuttomiehet olivat reippaita ja ahkeria. Tulemme suosittelemaan teitä tutuille tulevaisuudessa!
  Anna K
 • Pekka S
  Opiskelijamuutot hoitivat maanantaina muuttomme Agricolankadulta Helsingistä Ratavallintielle Espooseen. Kaksi kaveria saapuivat täsmälleen ajoissa ja aloittivat homman heti. Koko työ oli todella tehokasta eikä siinä taukoja pidelty ja tavarat saapuivat ehjinä perille.
  Pekka S
 • Pirita
  Kiitos taas kerran mahtavasti sujuneesta muutosta! Olemme muuttaneet nyt kahdesti kahden vuoden sisään ja molemmat muutot ovat menneet täysin putkeen. Jatkossakin suosittelen Opiskelijamuutot.fi kun jollakulla on tarvetta muuttopalvelulle 🙂
  Pirita
 • Päivi H
  Kiitos ammattitaitoisesta, ripeästä ja hyvästä asiakaspalvelusta muuton aikana!
  Päivi H
 • Anna T
  Kiitos hienosti sujuneesta muutosta! Kohteliaita, asiansa osaavia ja tehokkaita muuttomiehiä
  Anna T
 • Kikka C
  SUURI KIITOS ja ten points hienosti hoidetusta muutostani mukaville, ripeille ja hommansa osaaville kundeille. Siinä ei kauvaa nokka tuhissu ku kaikki oli ns. ”reilassa”
  Kikka C
 • Erja P
  Kiitos erinomaisesta muuttoavusta, 10 +++ teille
  Erja P
 • Pia S
  Kiitos ripeästä muutosta ti 29.7.!! Jo toisen kerran palveluita käyttäneenä hehkutan teitä muille!
  Pia S
 • Muusa K
  Kuten jo omalle seinälleni kirjoitinkin, oltiin taas tosi tyytyväisiä teidän palveluunne! Opiskelijamuutoille siis taas kerran täydet pisteet, reippaita nuoria miehiä oli kantamassa, kiitos ja kumarrus!
  Muusa K
 • Ari M
  Asiakaspalvelu oli todella huipussa koko palvelun ajan, ensimmäisestä puhelusta laskutukseen asti. Ei voi muutakun suositella, muutto ei eläessäni ole mennyt näin hienosti kun tänään!
  Ari M
 • Joonas R
  Opiskelijamuutoille yksi tyytyväinen asiakas lisää, suosittelen teitä varmasti myös ystävilleni!
  Joonas R
 • Heidi Y
  Supersuuret kiitokset vielä muuttoavusta jonka sain teidän ripeiltä herrasmiehiltä 1.9. Muutto Helsingistä Tampereelle meni kivuttomasti, uskomattoman nopeasti ja eikä hintakaan päätä huimannut ? hyvää syksyn jatkoa koko poppoolle!
  Heidi Y
 • Tiina L
  Meillä oli eilen teiltä neljä reipasta nuorukaista hoitamassa perheemme muuton Järvenpäästä Porvooseen. Olimme tosi tyytyväisiä! Pojat tekivät mukavalla meiningillä koko päivän täysillä hommia, eivätkä valittaneet mistään ja kohteliaasti kiittivät tarjoilusta, joka ei kovin kummallista valitettavasti kaiken kiireen keskellä ollut. Kiitos hyvästä palvelusta ja valtavan muuttosttressin helpottamisesta!
  Tiina L
 • Riikka V
  Muutto on hoidettu ja haluaisin heti kiittää erinomaisesta palvelusta! Ystävälliset ja ripeät tyypit teillä hommissa, palvelua voi todella suositella!
  Riikka V
 • Tuulikki R
  Muutto meni hienosti ja aivan sovitusti. Muuttomiehet olivat todella loistavia, Pakkasta oli 25 astetta mutta valitusta ei kuulunut. Kaikki pysyi ehjänä ja huonekalut laitettiin paikoilleen. Suosittelen lämpimästi!
  Tuulikki R