Toimitusehdot

Suomen Opiskelijamuutot Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT
Nämä toimitusehdot koskevat kuluttajia ja yksityistalouksia.
Muut toimitusehdot: Yritysmuuttojen toimitusehdot

Suomen Opiskelijamuutot Oy:n YLEISET TOIMITUSEHDOT

Kuluttajat, yksityistaloudet

1. Sovellettavuus
Näitä ehtoja sovelletaan Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvassa yksityiseen tarkoitukseen tilatussa muuttopalvelussa. Kuluttajaa kutsutaan näissä määräyksissä tilaajaksi. Osapuolta, joka ottaa muuton tehtäväkseen, kutsutaan muuttopalveluyritykseksi. Muuttopalveluyritys on vastuussa näiden määräysten mukaisesti palvelun suorittamisesta
kokonaisuudessaan, vaikka joku toinen osapuoli muuttopalveluyrityksen toimeksiannosta suorittaa palvelun kokonaan tai osittain.

2. Sopimuksen syntyminen
Muuttopalveluyrityksen tulee tarjota asiakkaalleen mahdollisuus tarjouspyynnön tekemiseen yrityksen internetsivujen kautta. Asiakas täyttää tarjouspyyntölomakkeen ja lähettää sen muuttopalveluyritykselle, joka tekee yksilöllisen tarjouksen asiakkaalle. Mikäli asiakas tekee tarjouspyynnön puhelimitse tai sähköisesti, muuttopalveluyritys antaa vahvistetun tarjouksen kuitenkin kirjallisesti. Sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä syntyy, kun asiakas hyväksyy hänelle annetun tarjouksen ja yritys vahvistaa sopimuksen syntymisen.

3. Toimeksiannon kattavuus
Toimeksianto käsittää koti-irtaimiston siirron sovitusta lähtöosoitteesta huoneiston sisältä sovittuun vastaanotto- osoitteeseen huoneiston sisälle sisältäen muuttotavaroiden
lastauksen ajoneuvoon, niiden purkamisen ajoneuvosta ja siirtämisen huoneiston sisälle määräpaikassa. Toimeksiannon kattavuus ja alkamisajankohta ilmenevät tilausvahvistuksesta.

Mikäli ei ole erikseen sovittu, toimeksianto ei pidä sisällään seuraavia palveluita:
1. asuntoon kuuluvien kiinteiden kalusteiden ja erilaisten kodinkoneiden
irrotukset/kiinnitykset eikä näiden ja siirrettävien kalusteiden purku/kasaus tai
asennustyöt
2. kiinteistön pintojen sekä muutettavien kalusteiden suojaaminen
3. arvoesineiden, rahan, pankkikirjat, arvopaperit, jalometallit, korut tai muiden näitä
vastaavien arvoesineiden kuljetus
4. kassakaappien, pianojen tai muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot
5. henkilöille ja tai omaisuudelle vaaraa aiheuttavien esineiden kuljetus esim. tulenarat
aineet, räjähteet, syövyttävät tai pahanhajuiset aineet, aseet ja ammukset
6. eläinten ja elävien kasvien sekä näiden säilytystilojen kuljetus (esim. akvaario)
7. siivouspalvelut
8. lämpösäädeltyä kuljetusta edellyttävien tavaroiden muuttaminen
9. muuttolaatikot ja pakkausmateriaali
3.2 Kierrätyspalvelukeskuksena käytämme HSY:n sorttiasemakeskuksia, ilmoittamamme sorttiasemamaksut ovat arvioita. Lopullinen sorttiasemakustannus määräytyy vasta kun sorttiaseman henkilökunta on tehnyt lopullisen arvion.
3.3 Tarjouksen voimassaolo. Tarjouksemme ovat voimassa 30vrk tai niin kauan kuin tilaa riittää.

4. Tilaajan velvollisuudet
Tilaajan tulee ilmoittaa kaikista niistä seikoista, joilla voidaan katsoa olevan merkitystä toimeksiannon suorittamiseen:
• muuttokohteen ollessa uudiskohde
• muutettavan irtaimiston määrä, asuinpinta-alat sekä varastotilat lähtö- ja
määräpaikoissa
• sisäänajotie ja hissien toimivuus sekä niiden painorajoitukset molemmissa osoitteissa
• erityisen painavat ja tilaa vievät esineet, kuten piano ja isot kaapit,
• esine tai esineet, jotka voivat ominaisuuksiensa takia aiheuttaa vahinkoa henkilöille tai kuljetusvälineille
• erityisen arvokkaat esineet tai esineryhmät sekä helposti särkyvät esineet
• työturvallisuutta mahdollisesti vaarantavat seikat
• tavaramäärän lisääntyminen mahdollisen arviointikäynnin jälkeen
Tilaajan tulee tehdä luettelo erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kuten tauluista ja antiikkiesineistä. Tilaajan tulee antaa kirjallinen arvio näiden esineiden markkina-arvosta. Mikäli tilaaja ei anna muuttopalveluyritykselle etukäteen tässä kohdassa mainittuja tietoja, vastaa tilaaja muuttotavaroille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista sen mukaisesti mitä mainitaan kohdassa yhdeksän. Mikäli tilaaja ilman muuttopalveluyrityksen kirjallista suostumusta antaa toimitettavaksi kohdassa kolme mainittuja tuotteita, vastaa tilaaja tavarasta toimeksiannon aikana ja on velvollinen korvaamaan muuttopalveluyritykselle kysymyksessä olevan tavaran toimituksen ja sen aikana mahdollisesti aiheutuneen vahingon siltä osin kuin se johtuu tilaajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vaarallisen tavaran osalta noudatetaan, mitä tiekuljetussopimuslaissa on säädetty.

5. Muuttopalveluyrityksen velvollisuudet
Muuttopalveluyrityksen velvollisuus on suorittaa toimeksianto ammattimaisesti ja asiaankuuluvalla huolellisuudella. Muuttopalveluyrityksen tulee myös asianmukaisella
huolellisuudella ottaa huomioon tilaajan etu. Yrityksellä on salassapitovelvollisuus kaikista tilaajan toimeksiantoon liittyvistä tiedoista, esineistä ja niiden arvoista. Muuttopalveluyritys on vastuussa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain määräysten mukaisesti.

Yrityksellä on tiekuljetussopimuslain mukainen vakuutus kuljetettavaa tavaraa koskevan vastuun varalta (tiekuljetusvakuutus) sekä vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle
aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta (toiminnanvastuuvakuutus). Muuttopalveluyritys antaa tilaajalle neuvoja muuttotavaroiden suojaamisesta ja
pakkaamisesta, jos ne eivät kuulu toimeksiannon sisältöön. Jos tilaaja on tehnyt luettelon erityisen arvokkaista tai helposti särkyvistä esineistä kohdan neljä mukaisesti, tulee
muuttopalveluyrityksen tarkastaa luetteloidut esineet toimeksiannon alkaessa sekä päättyessä. Mikäli tilaaja on itse suorittanut pakkaamisen, tarkastaa muuttopalveluyritys nämä kollit ja näkyvissä olevan muuttoirtaimiston ulkoisesti.

6. Hinnoittelu
Laskutus tapahtuu asiakkaalle yksilöllisesti lähetetyn tarjouksen mukaisesti. Hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Tilausvahvistuksessa määritetään palvelun maksuehdot. Muuttopalveluyritys voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä. Mikäli tilaaja ei maksa palvelua sopimuksen mukaisesti, on muuttopalveluyrityksellä oikeus veloittaa viivästyskorkoa Suomen Pankin kulloinkin ilmoittaman viivästyskoron mukaisesti.
6.1
Laskutus tapahtuu tarjouksen mukaisesti, mahdollinen yli menevä aika veloitetaan jokaiselta alkavalta 30 minuutilta tarjouksessa eritellyn hinnoittelun mukaisesti. Asiakas antaa hyväksynnän lisäveloitukselle, salliessaan muuttotyön jatkuvan alkuperäisen aika-arvion päätyttyä, vaikka lisämaksulinkkiä ei olisi lähetetty. Veloitusaika alkaa henkilöiden lähtiessä liikkeelle toimipisteeltämme ja päättyy henkilöiden palattua samalle toimipisteelle.
6.2
Mikäli asiakas valitsee maksutavaksi laskun, on Asiakkaalla oltava luottotiedot kunnossa. Luottotiedot tarkistetaan Suomen Opiskelijamuutot Oy:n johdosta. Jos luottotietojentarkistuksessa ilmenee luottohäiriöitä on asiakkaan maksettava tilattu palvelu ennakkoon.

7. Toimeksiannon peruuttaminen
Tilaajalla on oikeus peruuttaa toimeksianto. Mikäli peruutus tehdään vähintään viisi arkipäivää, ilmoituspäivä mukaan lukien, ennen kuin toimeksiannon on määrä alkaa, ei
muuttopalveluyrityksellä ole oikeutta peruutuksesta johtuviin korvauksiin. Mikäli toimeksianto perutaan vähemmän kuin viisi arkipäivää ennen sen alkamista, on yrityksellä
oikeus laskuttaa kyseiseen työhön varatun kapasiteetin viiden tunnin veloitusta vastaava korvaus. Mikäli toimeksianto perutaan sen jo alettua, on yrityksellä oikeus korvauksiin
kokonaisuudessaan toimeksiannosta jo kulutetun ajan osalta sekä viiden työtunnin veloitusta vastaava korvaus.

8. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus
Muuttopalveluyritys on korvausvelvollinen asiakkaalle aiheuttamastaan vahingosta ja koti-irtaimiston menetyksestä, mikäli muuttopalveluyritys ei pysty osoittamaan että vahinko tai koti-irtaimiston menetys johtuu sellaisista seikoista tai esteistä, joihin se ei ole pystynyt vaikuttamaan ja joihin se ei ole pystynyt varautumaan sopimusta tehtäessä ja joiden
seurauksia se ei ole pystynyt välttämään tai muutoin estämään. Muuttopalveluyrityksen korvausvelvollisuus kuljetettavaksi otetun tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta rajoittuu kotimuutossa tiekuljetussopimuslain mukaiseen korvaukseen.

Irtaimistoon kuuluvat, yksikköarvoltaan yli 2.000 euron arvoiset esineet, tulee vakuuttaa erikseen. Taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa kirjallinen luettelo esineiden arvoineen, sekä aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto.
Kotimaankuljetuksessa korvauksen enimmäismäärä on 20 euroa tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti.
Korvausvelvollisuus ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä. Muuttopalveluyrityksen korvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan poistaa kokonaan, mikäli muuttopalveluyritys osoittaa, että kuljetettavaksi otetulle tavaralle sattunut vahinko johtuu seuraavista seikoista:

 1. Virhe tai laiminlyönti tilaajan taholta (esimerkiksi tilaajan virheellisesti suorittama
  pakkaaminen, purkaminen, lastaaminen, epätäydellinen tai virheellinen tavaroiden
  merkitseminen, tilaajan antama virheellinen ohjeistus tai kohdan neljä mukaisen
  ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti).
 2. Muuttotavarat, jotka ominaisuuksiensa takia ovat erityisen alttiita pienille vaurioille
  tai sään vaihteluille muuttojen yhteydessä (esim. elävät kasvit, ruokatarvikkeet,
  lämpöherkät muuttotavarat, vähäiset vahingot kalusteiden pinnoissa).
 3. Elektronisiin laitteisiin tulleet vahingot, ilman selviä ulkoisia vaurioita. Muuttopalveluyrityksen korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.
 4. Muuttopalveluyritys osoittaa että esineelle sattunut vahinko johtuu yksinomaan esineen vaillinaisesta laadusta. Esimerkiksi huonekalujen huono kunto tai niidenalun perin puutteellinen tai ohjeiden vastainen kokoaminen.
 5. Korvausvelvollisuus ei koske huonekaluja, mikäli irtiruuvattavat jalat on kiinni irtaimustossa kuljetuksen ajan eikä niitä ole asianmukaisesti irrotettu. 

9. Tilaajasta johtuva laiminlyönti
Mikäli on sovittu, että tilaaja osallistuu toimeksiannon suorittamiseen, esimerkiksi pakkaamalla tai kantoavulla, eikä hän tätä suorita toimeksiannon suorittamisen kannalta
olennaisessa ajassa, voi muuttopalveluyritys keskeyttää työt kunnes tilaaja on osuutensa hoitanut. Yrityksellä on tällöin oikeus korvaukseen kuluista jotka johtuvat tilaajan
aiheuttamasta laiminlyönnistä, ellei tilaaja pysty osoittamaan että laiminlyönti on tapahtunut muuttopalveluyrityksen taholta. Muuttopalveluyritys voi purkaa sopimuksen, mikäli tilaajasta johtuvalla laiminlyönnillä on olennainen merkitys toimeksiannon suorittamiseen. Tilaajan korvausvastuu määräytyy kohdan seitsemän mukaisesti.

10. Reklamaatio ja reklamointiajat
Tilaajan tulee tarkastaa muuttotavarat ja todentaa mahdolliset kuljetusvahingot kohtuullisessa ajassa toimeksiannon suorituksen jälkeen. Mikäli tilaaja haluaa esittää muuttopalveluyritykselle vaatimuksen, tulee hänen ilmoittaa tästä yritykselle kirjallisesti viimeistään 7 vrk kuluessa muuton suorittamisesta. Reklamaatio ja ilmoitus vaatimuksista tulee antaa kirjallisena tai muuten todistettavasti. Ellei Asiakas menettele yllä olevien ohjeiden mukaan, on muuttopalveluyritys vastuusta vapaa.
Muuttopalveluyrityksen työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma, joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

11. Erimielisyydet
Mikäli tilaajan ja muuttopalveluyrityksen välillä syntyy erimielisyyksiä, tulee ensisijaisesti pyrkiä kahdenkeskiseen sopimukseen. Mikäli sopimukseen ei yrityksistä huolimatta yhteisymmärryksessä päästä, ratkaistaan asiat käräjäoikeudessa.

Muut toimitusehdot: Yritysmuuttojen toimitusehdot